ALLMÄNNA VILLKOR
Tillämplighet: Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Alice Fagrell tillhandahåller sina kunder. När Ni nyttjar någon av Alice Fagrells tjänster anses Ni ha accepterat dessa villkor. Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande. Villkoren kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på www.sprallice.com Förändringar gäller endast för avtal som ingåtts eller tjänster som tillhandahållits efter att de uppdaterade villkoren har gjorts tillgängliga på ovanstående webbplats.

 1. Avtalsparter och definitioner
  Dessa allmänna bestämmelser gäller mellan Alice Fagrell (19871228–6684) och
  Kunden.
  Avtalet: den skriftliga eller muntliga överenskommelse som träffats avseende
  medlemskap mellan Alice Fagrell och Kunden, är dessa allmänna villkor gällande.
 2. Alice Fagrells tjänster
  2.1
  Alice Fagrell tillhandahåller de i punkt 2.2 angivna tjänsterna. De tjänster som
  ingår i Kundens medlemskap framgår av frågeformuläret.
  2.2 Kostplan 1, utan uppföljning. Kostplan 2, med uppföljning en gång i veckan
  under 4 veckor eller varannan vecka i 8 veckor. Onlineträning och träningsscheman
  med eller utan uppföljning.
 3. Avgift
  3.1 Kunden ska till Alice Fagrell betala överenskommen avgift. Den överenskomna
  avgiften framgår av frågeformuläret eller på hemsidan. Avgiften skall betalas senast
  på angiven förfallodag. Betalningsvillkor är 10 dagar.
  3.2 Avgiften dras från Kundens konto först när produkten (kostplanen eller
  träningsprogrammet) har levererats.
  3.3 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid försenad
  betalning äger Alice Fagrell rätt att skicka en betalningspåminnelse för vilken en
  påminnelseavgift om 60 kr debiteras. Vid utebliven betalning äger Alice Fagrell rätt
  att vidta inkassoåtgärder enligt lag. Alice Fagrell äger därvid rätt att debitera
  inkassokostnader enligt lag. Alice Fagrell äger vidare rätt att omedelbart inställa
  fullgörelse av sin prestation vid betalningsdröjsmål (stoppningsrätt). Alice Fagrell är
  inte skyldig att meddela Kund vid inställelse av fullgörelse på grund av Kunds
  betalningsdröjsmål.
 4. Kundens övriga åtaganden
  4.1
  Kund behöver ha skickat in sitt frågeformulär senast 7 dagar innan startdatum
  för att garanterat få sitt kostschema i tid.
 5. Avtalstid
  5.1 Avtalet gäller, från och med överenskommet datum som framgår i
  frågeformuläret. Om kunden inte startar på det startdatum som är överenskommet
  så har inte Alice Fagrell någon skyldighet att redigera priset. Alice Fagrell har inte
  heller någon skyldighet att flytta slutdatum på grund av att kunden inte påbörjat sin
  tjänst när tidsperioden började. Om kostschema har skickats ut och arbete är
  påbörjat har Alice Fagrell rätt att ta ut full betalning enligt överenskommelse oavsett
  om kunden fullföljer plan eller inte.
 6. Ansvarsbegränsning
  6.1 Alice Fagrell är inte i något fall ersättningsskyldig.
  6.2 Medicinsk rådgivning. Den informations som lämnas på sprallice.com, via kostscheman eller träningsscheman är inte avsedd att ersätta medicinsk eller liknande rådgivning vilken lämnas av läkare. Om du önskar eller känner behov av medicinsk rådgivning ombeds du kontakta din läkare.
  6.3 De tjänster som Alice Fagrell erbjuder nyttjas efter egna medicinska förutsättningar. Alice Fagrell är inte ansvarig för vållad skada på grund av att Kunden, som en konsekvens av tillhandahållna tjänster, påförs eller riskerar att påföras.
 7. Marknadsföring
  7.1 Kunden accepterar att generella kunduppgifter kan komma att användas för
  marknadsföring av Alice Fagrell eller av annan som Alice Fagrell samarbetar med.
  Kunden kan när som helst genom skriftlig anmälan till Alice Fagrell invända mot att
  kunduppgifter används för marknadsföring.
 8. Behandling av personuppgifter
  8.1
  Alice Fagrell är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (EU)
  2016/679. Personuppgifter registreras i samband med administration och utförande
  av tjänster enligt avtalet och behandlas av Alice Fagrell för hantering och fullgörelse
  av ingångna avtal.
 9. Ångerrätt
  9.1 Då Alice Fagrells tjänster är individanpassade gäller inte ångerrätten.
 10. Tillämplig lag och tvist
  10.1
  Tvist i anledning av dessa allmänna villkor, våra tjänster samt eventuella
  särskilda villkor för dessa regleras av svensk materiell rätt.
  10.2 Tvist i anledning av Avtalet, dessa allmänna villkor, våra tjänster samt
  eventuella särskilda villkor för dessa får inte hänskjutas till domstol utan ska slutligt
  avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
  (Institutet).
  10.3 Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut istället skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.
  10.4 Samtliga uppgifter som uppkommer inom ramen för skiljeförfarandet, liksom
  beslut eller skiljedom följande därav, ska omfattas av sekretess. Sådan
  sekretessbelagd information får inte vidarebefordras till tredje man utan den andra
  partens samtycke, om så inte krävs av lag eller annan författning eller för att part
  ska kunna tillvara ta sin rätt gentemot försäkringsgivare.
  10.5 Utan hinder av förevarande skiljeklausul skall Alice Fagrell äga rätt att ansöka
  om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller inleda rättegång i
  allmän domstol beträffande förfallna fordringar som Alice Fagrell har gentemot
  kund.